Kalite ve Bilgi Güvenligi Politikası reklam ajansları
Sekiz Creative | Kabul ve Taahhüt

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islem, kisisel verilerin islenmesi olarak kabul edilmektedir. Kisisel verilerin belirtilen sekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme islemlerine kadar olan süreçte gerçeklestirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kisisel verilerin islenmesi olarak degerlendirilmektedir.

Bilginin gizliligi, bütünlügü ve erisimine iliskin riskleri belirlemeyi, degerlendirmeyi, Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, Bilgi güvenligi ihlal olayı yasama ihtimalini düsürmeyi, yasanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, Is sürekliligini kesintiye ugratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemedigi durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalısabilir hale gelmeyi, Entegre Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi, Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyilestirmeyi, Zayıflıklarını ve tehditleri; alt yapı, çalısma ortamı, donanım, yazılım ve egitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, Isini, müsterilerini, yasal ve uygulanabilir sartların gerektirdigi tüm kosulları karsılamayı, Çalısanlarının ve müsterilerinin memnuniyetini arttırmayı, kabul ve taahhüt eder.

Bize de bekleriz

Çayın demi, kahvenin hatrı vardır. ofisimizde laf lafı açar :)